zondag, april 27, 2008

89. Defense for Children laat definitie van "belang van het kind", het meest misbruikte rechtsbegrip uit ons familierecht, over aan onervaren broekie

Open uitnodiging tot een definitiekritiek aan Mr. Ir. Peter Prinsen

Er is geen categorie in de Nederlandse familierechtspraak die zozeer misbruikt wordt door familierechters, de kinderbescherming en instellingen als Defense for Children, en zozeer heeft geleid tot volstrekte willekeur, als de panacee van het “Belang van het kind”.

Defense for Children liet nu een onervaren juridische stageaire het “Belang van het kind” in onderstaande scriptie definiëren als: ‘Veiligheid, stabiliteit met inachtneming van de continuïteit en de mening van het kind, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat en het IVRK uitgangspunt is’.

Kortom de rechten van het kind - in oorsprong bedoeld en geformuleerd om kinderen, ouders en burgers juist tegen de staat te beschermen - worden hier geherformuleerd in hulpverlenings- en kinderbeschermingsjargon en misbruikt tegen kinderen en ouders als legitimatie voor kinderbescherming en staatsingrijpen in de gezinsopvoeding.

De scherpste Nederlandse criticaster van het misbruik en de willekeur waartoe het gebruik van dit rechtsbegrip in de Nederlandse familierechtspraak al heeft geleidt is Mr. Ir. P.J.A. Prinsen, oud-advocaat. Graag wil ik daarom op deze website een open uitnodiging richten aan Mr. Ir. Peter Prinsen tot het geven van een kritiek op deze definitie uit de scriptie over het Belang van het kind van Defense for Children.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

Zie ook ::


Het belang van het kind in beeld - Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Defense for Children - 15 april 2008


In haar afstudeerscriptie met de titel ‘Het belang van het kind in artikel 3 IVRK: Concretisering van een rechtsbegrip’ behandelt Ismay Zandvliet, oud-stagiaire van Defence for Children International Nederland, de rechtspraak, verschillende interpretatiemethoden en visies op de invulling van het belang van het kind. Doel van de scriptie was een concrete invulling te geven aan het belang van het kind, zoals dat is opgenomen in artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De scriptie biedt een handleiding aan kinderrechtenorganisaties, advocaten en andere personen die de belangen van kinderen behartigen in juridische procedures.

Op basis van haar onderzoek komt Ismay Zandvliet tot de conclusie dat het belang van het kind in artikel 3 IVRK is: ‘Veiligheid, stabiliteit met inachtneming van de continuïteit en de mening van het kind, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat en het IVRK uitgangspunt is’.

Zandvliet: “Door het begrip een concrete heldere invulling te geven en te verwijzen naar rechtspraak waarin dit eveneens is gedaan, kunnen rechters niet meer ontkomen aan het voorrang geven aan het belang van het kind. Afwijzing van een beroep op artikel 3 lid 1 IVRK lijkt na concretisering van dit begrip niet meer mogelijk, nu juist veel rechters wel met de invulling van dit begrip weten om te gaan”.

Om het belang van het kind als rechtsbegrip een stap verder in haar ontwikkeling te brengen, worden verschillende aanbevelingen in de afstudeerscriptie gedaan. Enkele hiervan zijn:
• Het IVRK is uitgangspunt als het gaat om het belang van het kind in de zin van artikel 3 IVRK: het belang van het kind is respect voor de rechten uit het IVRK.
• Het aantonen van schendingen van de artikelen uit het IVRK kan ondersteund worden door pedagogisch onderzoek.
• De criteria: veiligheid, stabiliteit, continuïteit en inachtneming van de wens van het kind bieden de mogelijkheid om de IVRK-bepalingen nader te concretiseren.
• Het expliciet vastleggen van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet, Wetboek van Strafrecht en Strafvordering zal voor meer rechtsbescherming van het kind zorgen.
• De Raad van State zou meer moeten kijken naar de invullingen die de Hoge Raad in het familierecht aan het belang van het kind geeft.

Klik hier voor de volledige scriptie.

2 opmerkingen:

VIVEKA zei

Definitie welzijn en belang van het kind

Peter Tromp van het vaderkenniscentrum:

Er is geen categorie in de Nederlandse familierechtspraak die zozeer misbruikt wordt door familierechters, de kinderbescherming en instellingen als Defense for Children, en zozeer heeft geleid tot volstrekte willekeur, als de panacee van het “Belang van het kind”.
Defense for Children liet nu een onervaren juridische stageaire het “Belang van het kind” in onderstaande scriptie definiëren als: ‘Veiligheid, stabiliteit met inachtneming van de continuïteit en de mening van het kind, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat en het IVRK uitgangspunt is’.
Kortom de rechten van het kind - in oorsprong bedoeld en geformuleerd om kinderen, ouders en burgers juist tegen de staat te beschermen - worden hier geherformuleerd in hulpverlenings- en kinderbeschermingsjargon en misbruikt tegen kinderen en ouders als legitimatie voor kinderbescherming en staatsingrijpen in de gezinsopvoeding.
De scherpste Nederlandse criticaster van het misbruik en de willekeur waartoe het gebruik van dit rechtsbegrip in de Nederlandse familierechtspraak al heeft geleidt is Mr. Ir. P.J.A. Prinsen, oud-advocaat. Graag wil ik daarom op deze website een open uitnodiging richten aan Mr. Ir. Peter Prinsen tot het geven van een kritiek op deze definitie uit de scriptie over het Belang van het kind van Defense for Children.
...einde citaat...

In tegenstelling tot Peter Tromp ben ik, na bestudering van het script, van mening dat deze poging van Ismay Zandvliet om het begrip 'welzijn en belang' een concretere invulling te geven, als een stap in de goede richting beschouwd moet worden.
Ze geeft o.m. de importantie aan van pedagogische en psychologische factoren inzake dit welzijn en belang, zaken die steeds onderbelicht zijn gebleven maar langzaam aan steeds meer op de voorgrond treden. Ik spreek echter het vermoeden uit dat zij niet genoegzaam bekend is met de laatste ontwikkelingen binnen de zogenaamde menswetenschappen, zij is hier ook enigszins terughoudend in. Deze zijn van dien aard dat het in de toekomst onmogelijk wordt het begrip welzijn en belang van het kind te definieren zonder met name de ontwikkelingspsychologie als uitgangspunt te nemen.
Wordt opvoeding beschouwd als een ethische, politieke, psychologische en biologische zaak waar de politiek met haar diverse belangen steeds maatgevend was; dit inzicht is de basis voor een radicale transformatie van het familierecht waarbij een logisch gevolg van de betrokkenheid van de pedagogiek en de psychologie vanzelf de ethiek gaat worden.

Op een later tijdstip zal ik hier meer over zeggen, na een integrale benadering van de betreffende scriptie.

VIVEKA zei

Bestudering van de poging van Ismay Zandvliet om het begrip belang van het kind te concretiseren leert al snel dat ze hopeloos verzand in de valkuil van het reductionisme.
Ze noemt het begrip onbepaald, waar abstract meer op zijn plaats is als je iets wilt concretiseren.
Een onbepaaldheid concretiseren is per definitie niet mogelijk, deze zal altijd een onbepaaldheid blijven bevatten.
Dit de kop in te drukken is enkel mogelijk door van de randvoorwaarden van het begrip belang van het kind gebruik te maken. Deze zijn echter niet juridisch maar ethisch van aard.
Vanaf het begin slaat ze een weg in die gedoemd is te mislukken. Het belang van het kind strikt juridisch te definiëren is niet mogelijk getuige haar korte uitstap richting psychologie en pedagogiek.
Vanuit integraal oogpunt is deze poging wederom een voorbeeld van het eeuwige reduceren van een abstractie naar een klein deelgebiedje teneinde het hanteerbaar te maken. Hanteerbaar betekent in dit geval helaas meestal manipuleerbaar.
Ik geloof dat haar poging oprecht is, maar tegelijkertijd een voorbeeld van het gegeven dat het zich specialiseren op één vakgebied heden ten dage niet meer geschikt is om ingewikkelde problematiek te verhelderen laat staan te verhelpen.

Is het begrip belang van het kind überhaupt te definiëren?
Als je uitgaat van de abstractie van het belang van het kind en je neemt de, overigens terechte, term van Zandvliet over dat harmonieuze ontwikkeling in het belang van het kind is, is dat inderdaad mogelijk.
Het geheel is meer dan de som van de delen wordt er gezegd.
Reductie teneinde een probleem inzichtelijk te maken is de fout die al jaren wordt gemaakt. De grote controverse rond het belang van het kind dient verheldert te worden door deductie. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat èlke wetenschap iets zinnigs te zeggen heeft, iets bij te dragen heeft over dat belang. Het snoer dat deze bijdragen verbindt is de term ontwikkeling, waarbij noodzakelijkerwijs de hoogste ethiek de basis dient te vormen.

Een reactie posten