vrijdag, mei 30, 2008

105. Ouderschap en angst - Toename van psychopathologie bij kinderen (Samenvatting van de oratie van Susan Bögels als hoogleraar Orthopedagogie)

Aaaaahhhhhhh! on Flickr - Photo Sharing!

Bron: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), NVO Bulletin, nummer 5/6, December 2006

http://www.nvo.nl/440.htm
http://www.kinderwijs.nl/artikelen.asp?postid=180

Samenvatting van de oratie van Prof. Dr. Susan Bögels op vrijdag 1 december 2006 bij de aanvaarding van haar benoeming tot hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder integratieve jeugdzorg, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam

Menig dominee zou jaloers zijn bij het zien van zo’n volle zaal als de Lutherse Kerk tijdens de oratie van PROF. DR. SUSAN BÖGELS, hoogleraar bijzonder integratieve jeugdzorg, aan de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Susan Bögels ging in op de ‘dramatische’ stijging van angst bij kinderen. Ze constateert onder andere een grote overlap tussen angststoornissen van ouders en kinderen.

Gerelateerde artikelen en links:

Dragen ouders hun angst over op hun kinderen? Wat is de over­belichte rol van de moeder en de onderbelichte van de vader? En wat betekent dit alles voor behandelings­methoden als de cognitieve gedragstherapie? Over in de lucht geworpen kinderen sprak ze, en over Harry Potter en de Ivoren toren. Maar ze staat met beide voeten op de grond. Bijvoorbeeld wanneer ze suggereert dat preventie voor verzekeraars wel eens goedkoper uit zou kunnen pakken dan behandeling. Hier een beknopte en bewerkte weergave van haar oratie.

Angst bij kinderen is dramatisch gestegen: zo hebben normale kinderen in de VS nu dezelfde angstniveaus als kinderen in een psychiatrische inrichting 50 jaar geleden (Twenge, 2000). Dat kan niet worden verklaard uit de recente angst voor terrorisme; het onderzoek was afgerond voor 9-11. Niet alleen bij kinderen is die angst gestegen, maar ook bij volwassenen – hun ouders. Voor andere vormen van psychopathologie bij kinderen, zoals de autisme spectrum stoornis zien we dezelfde toename.

Misschien hangt deze stijging in psychopathologie wel voor een deel samen met de ontwikkeling van gestructureerde diagnostische interviews om psychopathologie te meten, en de verandering en verfijning van definities van psychopathologie. Zo’n verandering van meting of definitie kan echter niet het toegenomen angstniveau van de kinderen in de VS verklaren: de meting toen en nu was identiek. Allerlei medische/biologische factoren kunnen een rol spelen bij de toename van psychopathologie. Ook maatschappelijke veranderingen kunnen daartoe bijdragen. Zo kan gespeculeerd worden dat de latere leeftijd waarop vaders tegenwoordig kinderen krijgen bijdraagt aan de toename in autisme. Het eerder geciteerde Amerikaanse onderzoek naar toename in angst [1] laat zien dat alleenstaand ouderschap en het wegvallen van een sociale gemeenschapsstructuur, in combinatie met een toename in dreiging of afgenomen veiligheid, de stijging in angst bij kinderen in de tijd verklaart. (Merk hierbij op dat alleenstaand ouderschap meestal het wegvallen van de vader betekent.)

Tot slot kunnen veranderingen in opvoeding een rol spelen bij de toename in psychopathologie bij kinderen. De thans zo populaire reality TV (her)opvoedingsprogramma’s tonen de crisis waarin de opvoeding in welvarende Westerse landen zich bevindt. Ouders begrenzen niet meer en geven geen (echte) aandacht, een opvoedingsstijl die clinici vaak zo treffend aanduiden als “verwennende verwaarlozing”. Dit gebrek aan aandacht en duidelijke grenzen door ouders blijkt gedragsproblemen bij kinderen in stand te houden [2]. Of verwennende verwaarlozing ook verband houdt met een angstige ontwikkeling bij kinderen, is een vraag voor nader onderzoek.

Angststoornissen

Van alle vormen van psychopathologie komen angststoornissen het meest voor in de normale bevolking, zowel bij kinderen als hun ouders. Schattingen, bij kinderen en volwassenen, lopen uiteen van 5-20%. Top-down en bottom-up onderzoek laat een grote overlap zien tussen angststoornissen bij ouders en kinderen. Uit ons eigen bottom-up onderzoek bij 128 kinderen die voor behandeling waren verwezen vanwege angststoornissen bleek dat in 39% van de gezinnen minimaal een van de ouders ook een huidige angststoornis heeft. Voor een deel kan deze overlap verklaard worden uit genetische factoren [3]. De orthopedagogiek doet onderzoek naar de niet-genetische oorzaken van de overlap in psychopathologie tussen ouders en kinderen, waarbij de rol van opvoeding onze speciale aandacht heeft.

Ouderschap en angst

Als een ouder een angststoornis heeft, hoe beïnvloedt dat dan zijn of haar directe opvoedingsgedrag, de relatie tussen de ouders onderling (die indirect weer invloed heeft op het opvoedingsgedrag), en het functioneren van het hele gezin?

Moeders met een paniekstoornis bleken geïrriteerder te reageren op hun kind bij het samen maken van een tekening [4], en vaders die meer angstig waren bleken vaker de Tangram puzzle aan te raken die hun zonen moesten oplossen, een indicatie van overprotectief gedrag [5]. Ouders met angststoornissen bleken minder met hun kind in een speeltoestel te klimmen dan ouders zonder angststoornis. Overmatige angst bij ouders kan dus op allerlei manieren hun opvoedingsgedrag beïnvloeden: hun opvoedingsstijl kan er afwijzend, overbeschermend, minder autonomie bevorderend, en minder speels door worden.

Verschillen tussen kinderen in gevoeligheid voor opvoeding

Dragen ouders met overmatige angst via hun opvoedingsstijl deze angst over op hun kinderen?

Niet noodzakelijk, dit hangt af van het temperament van het kind.

De interactie van opvoeding met biologische en genetische factoren in het kind is belangrijk in de zoektocht naar het ontstaan van angststoornissen in de kindertijd. Belsky’s (1997) theorie over “differential succeptibility of rearing” suggereert dat er twee typen kinderen zijn. Kinderen die nauwelijks gevoelig zijn voor opvoeding, en waarbij de ontwikkeling zich ontvouwt volgens hun genetische make-up. En kinderen, die door een bepaalde aanleg, zoals een angstig of moeilijk temperament, zeer gevoelig zijn voor wat hun ouders doen, denken, en voelen. Die kinderen zijn oplettende observatoren, die de signalen over of de wereld gevaarlijk is of niet, uit de boodschappen halen die hun ouders over die wereld geven, of bij wie een angstig of moeilijk temperament versterkt wordt door gebrek aan aandacht en grenzen van de ouders. Het bewijs voor deze theorie is zeer overtuigend. Ook bij zeer ernstige vormen van ouderlijk tekortschieten, zoals agressief misbruik, is aangetoond dat dit met name tot agressief gedrag bij kinderen leidt, als zij hiervoor al kwetsbaar waren vanwege hun genetische make-up. Hoe temperamentsfactoren een rol spelen bij de ontwikkeling van angststoornissen is nog onontgonnen terrein.

Onderzoek naar de rol van de moeder overheerst

Wellicht is het gebrek aan onderzoek naar de rol van de vader in de ontwikkeling van angst bij kinderen terug te voeren op de gehechtheidstheorie van Bowlby (1969). Daarin wordt de vroege relatie tussen moeder en kind beschouwd als de blauwdruk voor alle andere relaties. De wijze waarop een kind gehecht is aan zijn primaire verzorger: veilig, angstig of vermijdend, zou het ontstaan van psychopathologie bij kinderen verklaren. Hechting werd daarbij vooral tot het domein van moeders gerekend, omdat moeders immers doorgaans de primaire verzorgers zijn.

Ik betwist niet dat hechting het primaire domein van de moeder is, maar er is 40 jaar na de lancering van deze theorie nauwelijks evidentie voor die rol van gehechtheid bij het ontstaan van angststoornissen in de kindertijd. Wel is er veel onderzoek verricht naar wat genoemd wordt overprotectie. Ook dit onderzoek betrof voornamelijk moeders. Overprotectie betreft een gedragspatroon dat bestaat uit overdreven regulering van de activiteiten en routines van het kind, een hoge mate van ouderlijke waakzaamheid en indringerigheid, en het afremmen van onafhankelijk probleemoplossen.

Overprotectie door ouders blijkt verband te houden met angst bij kinderen. Volgens een recente meta-analyse van onze onderzoeksgroep is de effect size medium [6].

Maar wat beweegt moeders tot overprotectief gedrag? Al in 1943 beschreef Levy een gezinspatroon van onderdanige vaders in interactie met overprotectieve moeders die het kind monopoliseerden: “They [the fathers] readily adapted to complete surrender”. Achter een overprotectieve moeder kan dus een afwezige of onderdanige vader schuilgaan.

Vaders en angst

Mijn collega Perrin vertelde mij over een gezin dat de tsunamie in Thailand overleefd had, maar waarbij beide jonge kinderen ernstig getraumatiseerd waren. Toen de golf aankwam rende de moeder terug naar het water om haar jonge kinderen te redden, terwijl de vader vluchtte en sindsdien niet meer gesignaleerd is. De hulpverlening nadien was in eerste instantie gericht op wat men noemt het “overprotectieve” opvoedingsgedrag van de (getraumatiseerde) moeder. Zo liet de moeder beide kinderen bij zich in bed slapen.

Maar welk signaal had de vluchtende en nu afwezige vader afgegeven over of er bescherming is als de kinderen het nodig hebben? Is het overprotectieve gedrag van de moeder niet veeleer het gevolg van de ontstane onveiligheid door het wegvallen van de vader?

Er is overtuigend longitudinaal onderzoek dat laat zien dat vaderlijke, meer dan moederlijke betrokkenheid bij pubers, deze kinderen beschermt tegen een depressieve en angstige ontwikkeling als jong-volwassenen [7]. Ons eigen onderzoek laat zien dat vaders met angststoornissen van invloed zijn op het functioneren van het hele gezin en op de opvoeding [8]. Vaders met een angststoornis stimuleren de autonomie van hun kinderen minder dan vaders zonder angststoornis. In gezinnen van angstige vaders is meer conflict, de relatie tussen de ouders is minder goed in zulke gezinnen, en het gezin is minder verbonden met de buitenwereld. Deze verbanden vonden we niet of veel minder sterk bij moeders met angststoornissen.

Verschillen tussen vaders en moeders

Vaders en moeders zijn verschillend. Camus (2000) observeerde bij baby-zwemmen dat moeders hun babies met het gezicht naar zichzelf gericht houden, terwijl vaders hun babies andersom vasthouden, zodat zij het zwembad en de andere kinderen en ouders kunnen zien. Dit onderzoek ondersteunt de theorie dat vaders, meer dan moeders, de opening zijn voor het kind naar de buitenwereld. Onderzoek van Lamb (1977) laat zien dat moeders meer fysiek contact hebben met hun babies voor voeding, verzorging, en troost, terwijl vaders’ fysieke contact meer gericht is op spel.

Vaders blijken anders te spelen met hun kind: fysieker en risicovoller. Een recente illustratie van dit typische vaderspel is te vinden op internet, waar miljoenen foto’s van ouder-kind inter­acties te vinden zijn. Er is een website die speciaal gaat over ouders die hun kinderen in de lucht gooien. [9]

Van de 90 foto’s die door ouders geplaatst zijn, zijn maar liefst 85 van vaders die hun kind in de lucht gooien. De vaders doen hun best de kinderen zo hoog mogelijk te laten vliegen. Wat heeft deze macho vertoning van mannen die hun kind zo hoog mogelijk in de lucht gooien met angst te maken? Als we kijken naar de gezichten van de kinderen zien we dat sommigen een gemengde uitdrukking tonen van angst en plezier, de meesten hebben ronduit plezier. Hoog in de lucht, onder de voorwaarde dat ze daarna veilig opgevangen worden, leren ze de fysieke spanning en arousal die met deze gooi en vrije val gepaard gaat, te interpreteren als plezier in plaats van angst. Later zullen ze deze sensaties eigenstandig gaan herhalen. Niet alleen de ervaring dat extreme arousal prettig kan zijn, maar ook het rolmodel dat vader gegeven heeft terwijl hij zijn kind in de lucht gooide, zal herhaald worden.

Praktijk van de jeugdzorg

Jeugdzorg subsidieprogramma’s schreeuwen om het implementeren van effectieve (evidence-based) interventies. Maar overstijgen die interventies wel het niveau van suggestie en magie, van hekserij en toverkracht? Onlangs bleek uit een Canadees onderzoek [10], dat Harry Potter voorlezen aan angstige kinderen net zo effectief was als het geven van het FRIENDS programma, een preventieve interventie voor angstige kinderen gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische principes. Zolang we geen evidentie hebben dat onze interventies beter zijn dan creatieve placebo’s, zoals Harry Potter voorlezen, kunnen onderzoekers geen verstandige dingen vertellen aan werkers in de jeugdzorg over wat zij het best kunnen doen. Wat moeten onderzoekers dan wel doen? Zich terugtrekken in de ivoren toren om interventies radicaal te verbeteren. Om deze verbeterde interventies qua effectiviteit te vergelijken met de nu gangbare interventies. En om meta-analyses te doen naar gepubliceerde en vooral ongepubliceerde effectonderzoeken, omdat meta-analyses wél richting geven aan welke kant we op moeten.

Zo bleek uit een recente meta-analyse van Weisz (2006) bijvoorbeeld dat cognitieve gedragstherapie voor depressieve kinderen maar matig effectief is. Houdt dat in dat we nu cognitieve gedragstherapie moeten implementeren, of dat we onze krachten moeten bundelen om interventies te verbeteren? Ik pleit voor het laatste, althans voor interventies die niet beduidend effectiever zijn dan een geloofwaardige placebo behandeling. Naast implementatie van evidence-based interventies is kosteneffectiviteit een onderwerp dat een belangrijke rol gaat spelen in de praktijk van de jeugdzorg, zeker nu de vraag zo hoog is en de wachtlijsten zo lang. De resultaten van zorg worden in kaart gebracht aan de hand van de kosten per QALY, quality adjusted life years, van een interventie. De resultaten van ons eigen onderzoek, waarop Bodden binnenkort promoveert, laten zien dat gezinsgerichte CGT minder kosteneffectief is dan individuele CGT voor het kind. Deze bevinding zou implicaties moeten hebben. Het nu nog gangbare beleid in de jeugdzorg om ouders middels ouderbegeleiding te betrekken in behandeling van hun kind met angtststoornissen, zou in het licht van deze bevindingen opnieuw geëvalueerd moeten worden. Ook is het nodig onderzoek te doen naar de relatieve kosteneffectiviteit van behandeling versus preventie in de jeugdzorg.

Preventie

Voor verzekeraars zou preventie wel eens goedkoper uit kunnen pakken dan behandeling. Goed zorgbeleid is gebaseerd op een lange termijn afweging van kosten en baten, en ouders blijken graag mee te werken aan preventieve gezondheidszorg, mits die te combineren is met de realiteit van hun drukke leven.

Preventie van psychopathologie bij kinderen via vroegtijdig bijsturen van de opvoeding bij “at risk” groepen is een groeiend werkterrein voor de orthopedagogiek. Met steun van een ZonMW preventie-subsidie bestudeert Simon de (kosten)effectiviteit van een preventieve interventie via ouders, bij het kind zelf, of het overlaten aan het natuurlijk beloop, bij kinderen die “at risk” zijn om een angststoornis te onwikkelen vanwege verhoogde angstsymptomen. Waar het gaat om curatieve interventies in de jeugdzorg, het behandelen van angststoornissen bij kinderen, is er weinig evidentie dat het betrekken van de ouders belangrijk is. Over preventie van angst is echter nog geen onderzoek verricht. Een interventie gericht op hoe ouders hun voor angst gevoelige kind kunnen bijstaan lijkt juist bij kinderen die nog geen angststoornissen of andere psychopathologie ontwikkeld hebben, maar die vanwege een angstig temperament gevoelig zijn voor ouderlijke signalen, veelbelovend. En op wie van de ouders moet vooral ingezet worden als het gaat om preventie van psychopathologie bij kinderen? Oudertrainingen richten zich op beide ouders, maar in de praktijk komen toch vooral de moeders, en zelden alleen de vaders. Van der Bruggen gaat onderzoeken of een vaderinterventie mogelijk effectiever is dan een moederinterventie, wanneer het gaat om preventie van angststoornissen bij at risk kinderen, die nog niet in de jeugdzorg terecht zijn gekomen.

Mindfulness

Hoewel het er bij de behandeling van angststoornissen nog niet op lijkt dat het betrekken van de ouders zinvol is, bij externaliserende stoornissen ligt dat mogelijk anders. Externaliserende stoornissen zijn vormen van psychopathologie waarbij het kind de problemen extern uit, zoals bij gedragsstoornissen of ADHD. Het kind is druk, liegt, steelt, is brutaal, maakt ruzie, etc. Onderliggend zijn er problemen in de aandacht, planning, en gedragssturing of impulsiviteit. Met Van Oord en Geurts, en een aantal behandelcentra in het zuiden en westen, werken we aan de ontwikkeling en evaluatie van een interventie waarbij we direct ingrijpen in verstoorde aandachtsprocessen bij kinderen, via mindfulness training, een aandachtstraining die gebaseerd is op oosterse meditatietechnieken. Ook ouders volgen een mindfulness training, die we mindful parenting noemen. Ouders leren onbevooroordeeld aandacht te besteden aan hun kind en werken tegelijkertijd aan eigen aandachtsproblemen als die er zijn.

De eerste resultaten van mindfulness en mindful parenting bij kinderen met externaliserende stoornissen zijn veelbelovend: kinderen kunnen de aandacht beter vasthouden na de training, vertonen minder gedragsproblemen en sociale problemen, en voelen zich gelukkiger na de training [11].

SUSAN BÖGELS

Noten:

1. Twenge, 2000
2. Patterson, 1995
3. Boer & Bögels, 2000
4. Ficker, Schneider, Gommlich-Schneider, Nündel, & Wolke, 2002
5. Van der Bruggen, Bögels, & van Zeilst, 2006
6. Van der Bruggen, Bögels, & Stams, 2006
7. Bögels & Phares, 2006
8. Bögels et al., in voorbereiding
9. http://www.flickr.com/groups/throw_your_kids_in_the_air
10. Miller, Laye-Gindhu, & Gold, 2006
11. Bögels, Hoogstad, van Dun, & De Schutter, 2006

Ouderschap en angst

Bron: Universiteit van Amsterdam, vrijdag 1 december 2006
http://pow-alumni.socsci.uva.nl/alumni/S.Bogels.html

Oratie Orthopedagogiek Mw. prof. dr. Susan M. Bögels, hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder integratieve jeugdzorg.

Op vrijdag 1 december 2006 om 14.30 uur heeft mevr. Susan Bögels haar hoogleraarsbenoeming aanvaard met het uitspreken van haar oratie: Ouderschap en angst.

Susan Bögels studeerde Klinische Psychologie in Groningen en was daarna sinds 1986 verbonden aan de Universiteit Maastricht. Zij promoveerde daar bij de capaciteitsgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch en werd in 2000 universitair hoofddocent bij de capaciteitsgroep Medische, Klinische en Experimentele Psychologie. Daarnaast is zij als cognitief gedragstherapeut altijd werkzaam geweest bij de RIAGG in Maastricht. In 2005 ontving Bögels een Vidi-subsidie van NWO voor het onderzoek ‘The role of the father in childhood social anxiety’.

Mevr. Bögels zal in het kader van haar leerstoel aan de UvA/FMG onderzoek gaan doen naar de intergenerationele transmissie van psychopathologie, in het bijzonder angststoornissen, vanaf de babytijd. Daarnaast zal haar onderzoek zich richten op preventie en behandeling van psychopathologie in kinderen.

Ouderschap en angst

Angststoornissen zijn de belangrijkste vorm van psychopathologie bij kinderen en volwassenen, en de overlap tussen angststoornissen bij ouders en hun kinderen is groot, stelt Susan Bögels in haar oratie. Naast erfelijke aanleg kunnen factoren in de opvoeding, op zichzelf en in samenspel met de aanleg van het kind, deze overlap verklaren. Ouders met angststoornissen blijken meer (over)beschermend in de relatie met hun kind. Dragen zij hiermee hun angst over op hun kinderen? Dat hangt mogelijk af van de aanleg van het kind. Kinderen met een geïnhibeerd temperament zouden gevoeliger zijn voor signalen van hun ouders over de wereld om hen heen: is het een wereld vol gevaar of vol kansen? Bögels onderzoekt welk gedrag van moeders en vaders bij welke kinderen een angstige ontwikkeling voorspellen. Of de uitkomst van dit onderzoek implicaties heeft voor de hulpverlening is de vraag. Kinderen met angststoornissen zijn namelijk zeer goed te behandelen met een cognitieve gedragstherapie, waarbij de ouders nauwelijks betrokken worden.

Zie voor een kennismaking met Susan Bögels de Nieuwsbrief POW april 2006; pag. 2.


Introductie nieuwe collega Susan Bögels

Bron: Universiteit van Amsterdam, Afdeling pedagogiek en Onderwijskunde, Nieuwsbrief POW, april 2006
http://pow-alumni.socsci.uva.nl/alumni/documents/NieuwsbriefPOWapril2006.pdf

Per 1-2-2006 ben ik begonnen aan een nieuw avontuur in mijn leven: hoogleraar ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij Pedagogie. Eerst iets over mijn geschiedenis. Ik heb klinische psychologie gestudeerd in Groningen, met als bijvak kinderpsychiatrie. Mijn eerste onderzoek als student ging overigens over onderwijskunde; het was een marxistisch-feministisch participerend onderzoek naar (gebrek aan) loopbanen op de Mavo, en het stuk dat wij hierover schreven (getiteld: Is er leven op de Mavo? Gewoon plat op je bek liggen en wachten tot de bel gaat) heb ik nog gepresenteerd op de Onderwijsresearchdagen in Amsterdam! Ik wilde na mijn studie psychotherapeut worden en onderzoek doen, en was ook erg geïnteresseerd in vaardigheidstraining. Psychotherapeutfuncties waren er nauwelijks, en aio plekken bestonden nog niet, dus ik begon als “skillslabmedewerker” aan de Universiteit Maastricht, en ontwikkelde het vaardigheidsonderwijs voor de studie Geestelijke Gezondheidkunde. Na een jaar bemachtigde ik daarnaast een part-time functie binnen de geacademiseerde volwassenafdeling van de RIAGG Maastricht, waardoor ik alle klinische opleiding kon doen die ik wilde en ook onderzoek naar effectiviteit van psychotherapie kon starten.

Ik promoveerde echter op een ander terrein: de ontwikkeling van diagnostische interviewvaardigheden, bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch. Daarna stortte ik me volledig op het klinische psychologie onderzoek. Mijn interesses waren sociale fobie en vooral blozen! We lieten mensen een liedje zingen voor de camera en daarna hun video terugzien in aanwezigheid van publiek, en bepaalden dan de doorbloeding van de wangen. Op de RIAGG onderzocht ik een nieuwe behandeling die ik voor bloosangst ontwikkelde; taakconcentratietraining. Er waren twee redenen waarom ik steeds meer geinteresseerd raakte in kinderen: sociale angst ontstaat vroeg, in de kindertijd, en ik zag veel ouders op de RIAGG die vaak al 20 jaar last van sociale fobie hadden maar pas nu behandeling zochten omdat ze bang waren hun angst over te dragen op hun kinderen.

Ik nam het initiatief tot het academiseren van de afdeling Kinder en Jeugd van Riagg Maastricht, en deed onderzoek naar bijv. gezins cognitieve gedragstherapie voor kinderen met angststoornissen. In tegenstelling tot mijn verwachting, bleek dit een minder effectieve benadering dan alleen het kind behandelen. Ik hou van tegendraads onderzoek, en van bevindingen die totaal tegen je hypothese ingaan.

Dat overkomt mij regelmatig, en daar leer ik het meest van: dat dingen niet zijn zoals je denkt. Wat ik hier wil doen is experimenteel onderzoek stimuleren, naar de oorzaak van psychopathologie bij kinderen, en naar evidence-based behandeling van ontwikkelingspsychopathologie en opvoedingsproblemen. Mijn eigen onderzoek zal de eerste jaren vooral gaan over de rol van de vader in de ontwikkeling van angst bij kinderen, vanaf de babytijd. Voor dit onderzoek (waarvoor ik een Vidi innovatiesubsidie van NWO heb gekregen) wordt momenteel een babylab gebouwd, waar we over een half jaar de eerste zwangere ouders hopen te ontvangen. Dus wie labfaciliteiten zoekt, kom t.z.t. vooral eens kijken! Ik hoop mijn passie voor onderzoek en rotsvaste geloof in evidence-based werken in de jeugdzorg over te kunnen brengen op de studenten Pedagogie.Ik zal vooral op Maandag en Dinsdag aanwezig zijn. Dit heeft te maken met mijn complexe gezinssituatie: onze 4 kinderen wonen in Maastricht, terwijl mijn partner en ik in Amsterdam werken. Ik prijs mijzelf gelukkig met de nieuwe collega’s, kansen en mogelijkheden die ik hier zie, en sluit af met de volgende spreuk: Waar je ook aan begint, sluit niets uit.

104. Muziek: Urban Keith - Song For Dad

Urban Keith - Song For Dad (Album Golden Road)



Urban Keith - Song For Dad Lyrics

Lately I've been noticing
I say the same things he used to say
And I even find myself acting the very same way
I tap my fingers on the table
To the rhythm in my soul
And I jingle the car keys
When I'm ready to go
When I look in the mirror
He's right there in my eyes
Starin' back at me and I realize

The older I get
The more I can see
How much he loved my mother and my brother and me
And he did the best that he could
And I only hope when I have my own family
That everyday I see
A little more of my father in me

There were times I thought he was bein'
Just a little bit hard on me
But now I understand he was makin' me
Become the man he knew that I could be
In everything he ever did
He always did with love
And I'm proud today to say I'm his son
When somebody says I hope I get to meet your dad
I just smile and say you already have

The older I get
The more I can see
How much he loved my mother and my brother and me
And he did the best that he could
And I only hope when I have my own family
That everyday I see
A little more of my father in me

He's in my eyes
My heart, my soul
My hands, my pride
And when I feel alone

And I think I can't go on
I hear him sayin' "Son you'll be alright"
Everything's gonna be alright"
Yes it is

The older I get
The more I can see
That he loved my mother and my brother and me
And he did the best that he could
And I only hope when I have my own family
That everyday I see
Oh I hope I see
I hope everyday I see
A little more of my father in me

A little more of my father in me
I hope everyday I see in me
In me
In me
I hope everyday I see

A little more of my father in me

YouTube - Keith Urban - A Song For Dad

102. Notarissen mogen ook scheidingen zonder kinderen bij de rechter gaan doen. Dat is echter geen administratieve scheiding, die wordt afgeschaft.

Ik heb niks tegen notarissen, laat ik dat voorop stellen. Integendeel zelfs. Zo slecht vind ik het daarom niet dat nu ook notarissen een scheidingszaak mogen regelen. Kijk wat een potje de advocatuur er nu van maakt, tegen vaak belachelijk hoge prijzen. Verruiming van de groep van dienstverleners lijkt me daarom op zich goed om de kwaliteit van de service te verbeteren en de prijs te verlagen.

Notarissen zijn bovendien deskundig als het gaat om het regelen van inkomenstechnische en vermogensrechterlijke zaken en - nog belangrijker - traditioneel in hun dienstverlening meer en beter gericht op een professionele omgang met de mensen die een juridisch proces moeten ondergaan boven het juridische proces zelf.

En dat kun je van advocaten niet zeggen. Veel scheidende Nederlanders kampen met, uitsluitend op het juridisch proces in de rechtbanken georiënteerde (maar zich voor overleg met de eigen cliënt onbereikbaar houdende), advocaten die zonder vooroverleg hun eigen gang maar gaan in de scheiding. Of zij hebben last van advocaten die door gebrek aan deskundigheid (*,**) zelfs van de regeling van zaken rond onderhoud en de verdeling van spaartegoeden en (on)roerende goederen bij een scheiding vaak een slepende zaak weten te maken. Indien zij zich laten bijstaan door een notaris is dankzij zijn/haar autoriteit en de kwaliteit van dienstverlening de regeling van een scheiding op deze materiële aspecten daarom mogelijk sneller en beter geregeld.

Maar de sores rond de woning en andere materiële zaken zijn natuurlijk maar klein vergeleken met de sores rond het verdelen van de zorg voor de kinderen. Daarin helpt een notaris nog niet. Dat is ook niet de bedoeling van het nieuwe wetsvoorstel. Er wordt slechts voorgesteld dat een notaris kan helpen voor scheidingen waarbij geen minderjarige kinderen betrokken zijn.

Ik zou het echter geen slecht idee vinden om mogelijk te maken dat ook notarissen, met de van hen bekende kwaliteit van dienstverlening en de traditionele oriëntatie op een professionele omgang met mensen die het juridisch proces moeten ondergaan, mogen helpen bij het opstellen van ouderschapsplannen. Notarissen zijn daar gezien hun beroepsopvatting bij uitstek ook beter geschikt voor. En alles is wat dat betreft kort samengevat eigenlijk ook beter dan de huidige praktijken.

Dat gezegd hebbende is dit laatste wetsvoorstel van de politiek, zoals veel wat van dit PvdA-CDA-CU-kabinet komt, daarom toch eigenlijk weer 3x niks. Want wat is verder het geval. (a) De flitsscheiding bij de notaris wordt nog in ditzelfde wetsvoorstel 30145 afgeschaft en (b) de administratieve scheiding bij de notaris als alternatief van het toen Tweede Kamerlid van de VVD, Ruud Luchtenveld, werd al in juni 2006 in de ban gedaan met het sneuvelen van zijn veel betere wetsvoorstel.

In het nu voorliggende wetsvoorstel, worden notarissen daarentegen echter juist verder weg gezogen in het juridisch proces van rechtbankprocedures op tegenspraak, hetgeen ten koste kan gaan van hun traditionele oriëntatie op de professionele omgang met mensen die dit juridisch proces moeten ondergaan. Daarmee dreigt (vergeef me de zich opdringende en zo toepasselijke analogie) het kind dus voor de geboorte alweer met het badwater te worden weggespoeld.

Veel erger is echter, dat het werkelijke probleem met scheidingen in Nederland in deze wet nu juist niet wordt aangepakt en zelfs verder verslechterd. Dat werkelijke probleem is (c) het probleem van een goede en gelijkwaardige verdeling van de zorg voor onze opgroeiende scheidingskinderen die bij scheiding in Nederland nu massaal - door Haagse politici, familierechters, de Raad voor de Kinderbescherming en de uit de kringen van de kinderbescherming naar voren geschoven"deskundigen", zoals dhr. Ed Spruijt - van hun vaders worden buitengesloten en geïsoleerd in zgn. moedergezinnen.

Dit moedergerichte gebroken gezinnenbeleid van PvdA, CDA en CU en het structureel marginaliseren van vaders en de verdere familie in het scheidingsbeleid en het daarmee (nagenoeg) vaderloos maken van inmiddels 1/3 van alle nu in Nederland opgroeiende kinderen (naar schatting groeien inmiddels 650.000 Nederlandse scheidingskinderen zelfs geheel vaderloos op), is echter wel direct verantwoordelijk voor ongeveer alle maatschappelijke euvels waarmee we het laatste decennium geconfronteerd worden.

Want niet alleen kunnen de in moedergezinnen opgroeiende en in de steek gelaten scheidingskinderen, zelf geen duurzame relaties meer aan en scheiden deze kinderen zelf ook veel vaker als ze eenmaal volwassen zijn, omdat voorbeelden en rolmodellen voor hen ontbraken. Scheidingskinderen bevolken ook massaal en hoofdzakelijk de kinderbescherming en de jeugdzorg om daar voor de zgn. 'wachtlijsten' te zorgen (Welbegrepen eigenbelang bij kinderbescherming en jeugdzorg dus misschien!?). En ze zijn verantwoordelijk voor de toegenomen jeugdcriminaliteit (als er thuis niets of niemand meer voor je is, moet je wel de straat op en naar je 'vrienden en vriendinnen'. Daar komt weer rottigheid van.). Vaderloze scheidingskinderen in moedergezinnen doen het ook veel slechter op school (ze spijbelen meer, zijn oververtegenwoordigt onder de dropouts, heben slechte schoolresultaten en een lager afsluitend opleidingsniveau) en in hun latere carriëre. En ze zijn vaker depresssief, hebben vaker ADHD, bezeren zichzelf vaker (zelfbeschadiging), plegen meer zelfmoord, hebben meer eetstoornissen (vetzucht en anorexia), hebben een laag zelfbeeld, drinken meer, gebruiken meer drugs en maken verreweg de meerderheid uit van de ca. 10.000 Nederlandse dak- en thuisloze zwerfjongeren. (***)

Het is een treurigstemmend beeld. En niet de ouders, maar juist de Nederlandse overheid en de politici van dit PvdA-CDA-CU-kabinet voorop zijn - door de voortzetting van het gevoerde gebroken-gezinnenbeleid en de uitholling van het ouderschap - zelf direct verantwoordelijk voor wat er allemaal mis gaat met onze kinderen en jongeren. Want zij zijn het die onze scheidingskinderen massaal in dit isolement hebben gebracht.

In plaats van daar in Den Haag nu wat aan te doen, probeert men echter het aanschuiven van een collega-juridische beroepsgroep, die van de notarissen, aan de pap-potten van een voortgezet gebroken gezinnenbeleid mogelijk te maken en ook nog aan ons te verkopen als een verbetering en vereenvoudiging voor scheidende Nederlanders. Nogmaals niks ten nadele van de notarissen die wat mij betreft zoals boven ook al betoogt welkom zijn, maar de onterechte suggestie wordt hier gewekt door de politiek dat het hier toch gaat om een vereenvoudigde vorm van administratieve (echt)scheiding als opvolger voor de flitsscheiding. Niets is echter minder waar. Wat wel is voorgesteld is dat nu ook notarissen in specifieke gevallen procesvertegenwoordiger kunnen worden in scheidingsprocedures bij de rechtbank.

Ondertussen blijft men bij PvdA, CDA en ChristenUnie onverdroten doorgaan met een beleid waarin Nederlandse scheidingskinderen steeds verder van hun vaders , families en grootouders worden buitengesloten en geïsoleerd. De dames en heren politici van PvdA, CDA en CU in de Tweede en Eerste Kamer en hun ambtenaren op de ministeries van Justitie en Jeugd en Gezin moeten daar in hun Haagse kaasstolp welhaast denken, dat ze met hun mooie praatjes toch alles wel aan Nederland verkocht krijgen. De vraag is echter of ze daarin ook gelijk zullen krijgen. Van mij in elk geval niet!

Drs. Peter A.N. Tromp
Pedagoog, Vaderkenniscentrum

(*)
Advocaten houden hun deskundigheid onvoldoende bij. Uit het Jaarverslag 2007 van de Nederlandse Orde van Advocaten bleek onlangs dat in 2005 21,2% en in 2006 15,6% van de advocaten zich niet hield aan de verordeningen voor de beroepsgroep. In 2005 betrof dat voor 59,7% en in 2006 betrof dat voor 71,2% van de gevallen niet-naleving van de Verordening op de Permanente Opleiding.
(**) Overigens is de advocatenscholing in het familierecht naar mijn mening in Nederland ook slecht en weinig onafhankelijk georganiseerd en wordt daarin te weinig aandacht besteed aan (een goede instrumentatie van) de professionele omgang met de mensen die het juridisch proces moeten ondergaan. De opleidingen zijn in de praktijk nu vaak ideologische broedplaatsen voor inhoudelijke en procedurele beïnvloeding tot politiek correct gedrag dat haaks staat op een evenwichtige belangenvertegenwoordiging van de eigen cliënten in het rechtsproces.
(***) En dan noem ik maar niet eens de vergrijzing en de sterk teruggelopen geboortecijfers alsook de belasting op ons leefklimaat en het milieu dat dit gebroken-gezinnenbeleid met zich mee heeft gebracht. Dat is aan de politici van dit CDA, deze ChristenUnie en deze Pvda toch niet besteed.

Notaris mag verzoek tot echtscheiding doen

Regering.nl | Nieuwsbericht | 30-05-2008

De notaris krijgt de mogelijkheid om namens een echtpaar een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Nu mogen alleen procureurs dat.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie), waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De nieuwe regeling maakt de echtscheidingsprocedure makkelijker voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen die alleen de financiële aspecten van hun huwelijk moeten regelen.

Vaak is de notaris daar al bij betrokken, bijvoorbeeld om een akte van levering op te stellen van het huis of van aandelen in een onderneming. Het is dan makkelijker en goedkoper als de notaris ook het verzoek tot echtscheiding indient.

De notaris kan alleen een verzoek indienen als een echtpaar het eens is over de afwikkeling van de echtscheiding en geen ouderschapsplan hoeft op te stellen.

Notarissen mogen ook namens de echtgenoten of geregistreerde partners op zitting verschijnen als de rechter het verzoek mondeling wil behandelen. Ook mag de notaris de echtgenoten als raadsman bijstaan als zij worden opgeroepen in persoon op zitting te verschijnen.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer informatie

· Persbericht ministerraad - Persbericht | 30-05-2008

Eerder bericht

· Voorstel: eenvoudigere procedure echtscheiding - Nieuwsbericht | 29-03-2007


Ook notaris mag een verzoek tot echtscheiding indienen
Regering.nl | Persbericht Ministerraad | 30-05-2008

De notaris krijgt straks de mogelijkheid om namens beide echtgenoten een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. De regeling is een vereenvoudiging van de huidige echtscheidingsprocedure en is bedoeld voor echtparen zonder minderjarige kinderen die alleen de vermogensrechtelijke zaken van hun huwelijk moeten regelen, zoals de verkoop van hun huis of de toedeling daarvan aan een van hen. Op dit moment mogen alleen procureurs een verzoek tot echtscheiding indienen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Als een echtpaar het eens is over de afwikkeling van de echtscheiding en geen ouderschapsplan hoeft op te stellen, ligt het voor de hand de notaris bevoegd te maken. In veel gevallen is de notaris al betrokken omdat bijvoorbeeld een akte van levering van de echtelijke woning moet worden opgesteld of van aandelen in een onderneming. Juist in zo'n situatie is het gemakkelijker en bespaart het kosten als de notaris ook het verzoek tot echtscheiding indient. Daar komt bij dat in de loop der jaren een kring van goed opgeleide en ervaren notaris-scheidingsbemiddelaars is ontstaan. Bovendien geven notarissen adviezen over onderwerpen die bij echtscheiding van belang zijn, zoals alimentatie en pensioenverevening.

De nieuwe regeling doet niet af aan de belangrijke rol die advocaten vervullen. Zij blijven bevoegd om een verzoek tot echtscheiding in te dienen in alle gevallen. De notaris kan dat alleen als het om een verzoek gaat waarover het echtpaar het eens is en geen verplichting bestaat een ouderschapsplan op te stellen. Het belang van het wetsvoorstel wordt ook duidelijk vanwege de ontwikkeling in de aantallen echtscheidingen. Van alle echtscheidingen is meer dan de helft op basis van gemeenschappelijk verzoek.


Verder krijgen notarissen de mogelijkheid om namens de echtgenoten of geregistreerde partners op zitting te verschijnen voor het geval de rechter mondelinge behandeling noodzakelijk vindt. Ook mag de notaris degenen die zijn opgeroepen om in persoon op zitting te verschijnen als raadsman bijstaan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


Echtscheidingsprocedure eenvoudiger

NOSJOURNAAL - 30-05-08


De procedure bij echtscheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken, wordt vergemakkelijkt. Een wetsvoorstel daartoe van minister Hirsch Ballin van Justitie heeft de instemming van het kabinet gekregen. Bij dit soort scheidingen kan binnenkort een notaris worden ingeschakeld. Een advocaat is dan niet meer nodig. De notaris is vaak toch al betrokken bij een echtscheiding, bijvoorbeeld bij de overdracht van de woning aan degene die daarin achterblijft.

Minder duur
Een voorwaarde voor de inschakeling van de notaris is dat de echtgenoten alleen materiële zaken te regelen hebben en gezamenlijk naar de notaris gaan. De nieuwe echtscheiding wordt hierdoor minder duur. Van alle echtscheidingen gebeurt meer dan de helft op gemeenschappelijk verzoek.


Notaris mag straks scheiding regelen

Reformatorisch Dagblad - Politiek - Redactie politiek - 30-05-2008 23:08

DEN HAAG - Notarissen kunnen binnenkort de scheidingsprocedure voor echtgenoten in gang zetten. Voorwaarde is wel dat een echtpaar geen minderjarige kinderen heeft en gezamenlijk naar de notaris stapt.

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie van die strekking. De nieuwe regeling moet echtscheiding eenvoudiger maken.

Nu mogen alleen advocaten een verzoek tot echtscheiding doen. In het nieuwe voorstel kunnen de partners naar de notaris stappen, die vervolgens namens beide echtgenoten een gemeenschappelijk verzoek bij de rechter indient voor een scheiding.

Het plan is bedoeld voor echtgenoten die uitsluitend materiële zaken hoeven te regelen, zoals het eigendom van hun woning. Hirsch Ballin noemt het logisch dat een notaris in zulke gevallen de scheidingsprocedure kan aanvragen. Dat is makkelijker en bespaart kosten. Bovendien kunnen notarissen op deze manier helpen het groeiende aantal echtscheidingen in Nederland te verwerken.

Regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie hebben in het regeerakkoord afgesproken de flitsscheiding te zullen afschaffen. Bij zo’n flitsscheiding zetten mensen hun huwelijk eerst om in een geregistreerd partnerschap, waarna dat zonder rechter wordt ontbonden. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer en de oppositie wilden echter een alternatief voor de flitsscheiding en drongen aan op een andere vorm van een administratieve scheiding.

De ministers Hirsch Ballin en Rouvoet zijn de PvdA tegemoetgekomen met de mogelijkheid de notaris in te schakelen bij de echtscheidingsprocedure. In dit voorstel is nog steeds sprake van een rechterlijke toetsing. Dat vond minister Rouvoet, tevens voorman van de ChristenUnie, onopgeefbaar.


Scheiden via advocaat blijft altijd mogelijk - Echtscheiding wordt makkelijker

RTLNieuws.nlBinnenland - scheiding - notaris - Hirsch-Ballin - 30 mei 2008 19:39

Als mensen willen scheiden, kunnen ze binnenkort bij de notaris terecht.

Hirsch Ballin

Het kabinet heeft een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin goedgekeurd. Hirsch Ballin bereikte vorig jaar al overeenstemming met minister Rouvoet van Jeugd en Gezin over een plan voor eenvoudigere scheidingen. Het parlement moet nog akkoord gaan.

Materiële zaken

De nieuwe regeling moet echtscheidingen eenvoudiger maken. Voorwaarde is dat het echtpaar geen minderjarige kinderen heeft en samen naar de notaris stapt. Het voorstel is bedoeld voor stellen die alleen materiële zaken hoeven te regelen, zoals wie het huis houdt. Voor dit soort zaken komt de notaris nu ook al in beeld.

Goedkoper

Hirsch Ballin noemt het logisch dat een notaris in zulke gevallen ook de scheidingsprocedure kan aanvragen. Dat is makkelijker en het scheelt in de kosten. Bovendien kunnen notarissen op deze manier helpen het groeiend aantal echtscheidingen in Nederland te verwerken. Advocaten houden altijd de bevoegdheid om scheidingsverzoeken in te dienen.


Eenvoudiger scheidingsprocedure krijgt vorm

Telegraaf - Binnenland - vr 30 mei 2008, 18:49 | 10 reacties

DEN HAAG - Notarissen kunnen binnenkort de scheidingsprocedure voor twee echtgenoten in gang zetten. De nieuwe regeling moet echtscheiding eenvoudiger maken. Voorwaarde is wel dat een echtpaar geen minderjarige kinderen heeft en gezamenlijk naar een notaris stapt.

Een wetsvoorstel van die strekking is vrijdag goedgekeurd door het kabinet. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) geeft met de wetswijziging vorm aan zijn plan voor eenvoudiger scheidingen, waarover hij vorig jaar overeenstemming heeft bereikt met minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin). Het parlement moet nog instemmen.

Het voorstel is bedoeld voor echtgenoten die uitsluitend materiële zaken hoeven te regelen, zoals het eigendom van hun woning. Voor dit soort zaken komt de notaris nu ook al in beeld.

Hirsch Ballin noemt het logisch dat een notaris in zulke gevallen ook de scheidingsprocedure kan aanvragen. Dat is makkelijker en bespaart kosten. Bovendien kunnen notarissen op deze manier ook helpen het groeiend aantal echtscheidingen in Nederland te verwerken.

Advocaten houden in alle gevallen de bevoegdheid om verzoeken tot echtscheiding in te dienen.


Echtscheidingsprocedure eenvoudiger
Nos – 30 mei 2008
De procedure bij echtscheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken, wordt vergemakkelijkt. Een wetsvoorstel daartoe van minister Hirsch ...

Echtscheiding wordt vereenvoudigd
Nos - 31 mei 2008
De procedure bij echtscheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken, wordt vergemakkelijkt. Bij die scheidingen kan een notaris worden ...

Echtscheiding wordt makkelijker
RTL Nieuws - 30 mei 2008
Het kabinet heeft een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin goedgekeurd. Hirsch Ballin bereikte vorig jaar al overeenstemming met minister Rouvoet van ...

Eenvoudiger scheidingsprocedure krijgt vorm
De Telegraaf - 30 mei 2008
DEN HAAG - Notarissen kunnen binnenkort de scheidingsprocedure voor twee echtgenoten in gang zetten. De nieuwe regeling moet echtscheiding eenvoudiger maken ...

Notaris mag straks scheiding regelen
Reformatorisch Dagblad - 30 mei 2008
DEN HAAG - Notarissen kunnen binnenkort de scheidingsprocedure voor echtgenoten in gang zetten. Voorwaarde is wel dat een echtpaar geen minderjarige ...

Notaris mag verzoek tot echtscheiding doen
Regering.nl - 30 mei 2008
De notaris krijgt de mogelijkheid om namens een echtpaar een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Nu mogen alleen procureurs dat. ...


Voorgeschiedenis:

Maart 2007:

Voorstel: eenvoudigere procedure echtscheiding

Regering.nl | Nieuwsbericht | 29-03-2007

Minister Hirsch Ballin en minister Rouvoet stellen voor de echtscheidingsprocedure te vereenvoudigen voor echtparen zonder minderjarige kinderen. Een notaris dient dan het gezamenlijke verzoek tot echtscheiding in.

Dit schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens minister Rouvoet (Jeugd en Gezin), in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu mogen alleen advocaten een verzoek tot echtscheiding indienen. Dat kan belastend zijn voor echtparen zonder minderjarige kinderen, die alleen de financiële aspecten van hun huwelijk moeten regelen. Als zij zelf al overeenstemming hebben bereikt, heeft een advocaat ook weinig toegevoegde waarde.

Notaris

Hirsch Ballin overweegt daarom een wetsvoorstel in te dienen waarbij ook een notaris namens de echtgenoten een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechter kan indienen. De partijen zien daarbij ook af van een mondelinge behandeling van hun verzoek.

Het gaat om scheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken.

Flitsscheiding

Op 21 maart 2007 behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding.

In dit wetsvoorstel wordt ook de flitsscheiding afgeschaft. Hierbij wordt een huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap. Dit wordt vervolgens buiten de rechter om beëindigd, via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze manier van scheiden wordt niet erkend in het buitenland.

Meer informatie

· Brief aan de Tweede Kamer - 29-03-2007

Eerder bericht

· Voorstel: echtscheiding zonder rechter afgewezen - Nieuwsbericht | 11-03-2005



101. Vaders ontduiken massaal poepluierplicht

GezondheidsNet - Relatie Bron: Zwitsal - Nieuws – Redactie - 14-05-2008

Vaders drukken graag hun snor op het moment dat de luier van hun kind verschoond moet worden. Slechts 2 procent van de mannen knapt dit klusje vaker op dan de moeder.

Uit het onderzoek blijkt dat in 64 procent van de huishoudens de moeder de persoon is die de luier het vaakst verschoont. In één op de drie gevallen nemen de man en de vrouw deze taak even vaak op zich. De meest gehoorde smoes om het verschonen te ontlopen, luidt ‘Jij bent daar handiger in’, gevolgd door ‘Ik ruik niets’. Dat blijkt uit onderzoek van Zwitsal onder ruim 4500 moeders.

30 procent van de vaders wacht 5 tot 15 minuten met het verwisselen van een luier. Eén op de tien mannen verschoont de poepbroek na 15 tot 30 minuten en 4 procent wacht zelfs langer dan een half uur.

Vaders kunnen het best
De smoes ‘Jij bent daar handiger in’ of de ook veel gebruikte verklaring ‘Ons kindje heeft liever dat jij dat doet’, vindt weinig gehoor bij de vrouwen. Een derde van de moeders meent dat de vaders zich soms aanstellen, wanneer ze zuchtend over hun kroost gebogen staan of iets te vaak zeggen dat het stinkt.

Bron:
Zwitsal - 14-05-2008

100. Kinderen van oudere vaders leven langer

Kinderen van oudere vaders leven langer, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen dat gepubliceerd is in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Oudere vaders geven hun kind tijdens de verwekking langere "telomeren". Telomeren zijn uiteinden van chromosomen die essentieel zijn voor de bescherming van DNA.




Kinderen van oudere vaders leven langer
Zwanger.blog.nl | Liesbeth Kombrink | 30 Mei 2008
Mijn zoontje heeft mazzel ... Zijn pappie was de 40 allang gepasseerd toen hij werd verwekt. Doorgaans wordt er alleen maar negatief gedaan over 'vaders op leeftijd'. Ze kunnen niet voetballen met hun kind en meer van dat gezeur. Nu blijkt dat het ook een voordeel kan hebben. Kinderen die zijn verwekt door oudere vaders, boven de 40, leven langer dan het nageslacht van jongere mannen. Hun lichaamscellen zijn veel beter en langer bestand tegen beschadigingen die de dood inluiden. Wat een opluchting!
De studie is uitgevoerd door wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verschijnt zaterdag een onderzoeksartikel over biologische veroudering bij hart- en vaatziekten. Het AD plaatst vandaag al een artikel over het onderwerp met de veelzeggende kop: 'Lang leven met dank aan die ouwe' .
De onderzoekers stellen vast dat oudere vaders hun nageslacht, zowel jongens als meisjes, langere ‘telomeren’ meegeven. Die kleine onderdeeltjes vormen het uiteinde van chromosomen en zijn essentieel voor de bescherming van het dna in menselijke cellen. Hoe langer de telomeren, hoe groter de kans op een lang leven. Het is nog onduidelijk hoe het komt dat kinderen van oudere vaders sterkere cellen hebben.
Misschien is hiermee ook wel verklaard waarom vrouwen vaak op oudere mannen vallen? De Groningse arts-onderzoeker Jardi Huzen daarover in het AD: ,,Dat is een interessante vraag. Het is denkbaar dat vrouwen daar instinctief rekening mee houden. Het zou de aantrekkingskracht van oudere mannen kunnen verklaren."


„Kinderen oudere vader leven langer”
Reformatorisch Dagblad | Binnenland | Binnenlandredactie | 30-05-2008 11:41
AMSTERDAM - Kinderen van oudere vaders leven langer. Dat komt omdat vaders op hogere leeftijd door een nog onbegrepen mechanisme hun kind tijdens de verwekking een langer uiteinde van chromosomen meegeven.
Dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zaterdag in een onderzoek naar telomeren en biologische veroudering bij hart- en vaatziekten. Telomeren zijn de uiteinden van chromosomen en essentieel voor de bescherming van het DNA.
Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen ontdekten dat de lengte van telomeren bij geboorte voor meer dan 80 procent is bepaald door de telomeerlengte van de ouders én de leeftijd van de vader.


Kinderen van oude vaders leven langer
Hart van Nederland - Groningen - Publicatie: 30/05/08
Kinderen die zijn verwekt door oudere vaders, boven de 40, hebben een langer leven voor zich dan kinderen van jongere mannen.
Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben dit ontdekt. Ze hebben onderzoek gedaan naar telomeren en biologische veroudering bij hart- en vaatziekten. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat kinderen van oudere vaders een langere telomeerlengte hebben. Ze zijn daardoor beter en langer bestand tegen de beschadigingen die bij elk persoon uiteindelijk leiden tot de dood. De wetenschappers weten nog niet hoe het komt dat kinderen van oudere vaders sterkere cellen hebben.



‘Kind oudere vader leeft langer’
AMSTERDAM - Kinderen van oudere vaders leven langer doordat hun chromosomen robuuster zijn dan in het geval van jongere vaders. Dat schrijven Groningse artsen zaterdag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde NTvG.

Lees artikel verder op: http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article543221.ece/Kind_oudere_vader_leeft_langer



Kinderen van late vaders leven langer
AD | Binnenland | Door RONALD VAN GEENEN | login om te reagerenREAGEER | donderdag 29 mei 2008
Kinderen die zijn verwekt door oudere vaders, boven de 40, hebben een langer leven voor zich dan het nageslacht van jongere mannen
afbeelding vergrotenJack Post van Ophem uit Rotterdam. Hij kreeg rond zijn 60ste nog twee kinderen. FOTO ARIE KIEVIT
Hun lichaamscellen blijken veel beter en langer bestand te zijn tegen de beschadigingen die uiteindelijk bij iedereen de dood inluiden.
Dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde morgen in een onderzoeksartikel over biologische veroudering bij hart- en vaatziekten. De opmerkelijke studie is geschreven door wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Zij stellen vast dat oudere vaders hun nageslacht, zowel jongens als meisjes, langere ‘telomeren’ meegeven. Die minuscule onderdelen vormen het uiteinde van chromosomen en zijn essentieel voor de bescherming van het dna in menselijke cellen. Hoe langer de telomeren, hoe groter de kans op het behalen van een hogere leeftijd.

De wetenschappers weten nog niet hoe het komt dat kinderen van oudere vaders sterkere cellen hebben.


Lang leven met dank aan ‘die ouwe’
AD | Binnenland | Door RONALD VAN GEENEN JEROEN DE VREEDE | login om te reagerenREAGEER | donderdag 29 mei 2008
AMSTERDAM/GRONINGEN - Het streven naar eeuwige jeugd, of het vertragen van ouderdom, is zo oud als de mensheid.
afbeelding vergroten
Archieffoto ANP
En al sinds het begin van de geneeskunde, bestaat de behoefte van vele medici om onze levensverwachting op te krikken.

Neem de Russische chirurg Voronoff. Rond 1920 implanteerde hij de teelballen van jonge chimpansees bij mannen op leeftijd, omdat veroudering samenhangt met de afname van geslachtshormonen. Het experiment mislukte. De apentestikels stierven af omdat het menselijk lichaam een natuurlijke afweer heeft tegen vreemd weefsel.

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum in Groningen bieden morgen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een minstens zo fascinerend maar veel realistischer kijkje in de stand der wetenschap op het terrein van veroudering en ziekten. In een prille zoektocht naar toekomstige behandelingen en medicijnen bij hart- en vaatziekten, verkenden zij de processen die zich in onze cellen afspelen. Veel daarover is al bekend. Bijvoorbeeld dat de lengte van zogenoemde telomeren, de uiteindes van chromosomen, iets zegt over iemands gezondheid of levensverwachting.

Vergelijk het met het plastic puntje van een schoenveter. Bij iedere celdeling ontstaan er meer rafeltjes. Na verloop van tijd is het uiteinde zo kort, dat er geen deling meer mogelijk is. Dan sterft de cel, het biologische signaal dat het einde nadert.

In het tijdschrift schrijven de onderzoekers dat dat proces veel trager verloopt bij kinderen die zijn verwekt door oudere vaders. Zij leven dus langer dan nageslacht dat door jonge mannen wordt verwekt.

,,Een wonderlijke constatering,’’ zegt de Groningse arts-onderzoeker Jardi Huzen, één van de auteurs van de studie. ,,Want we weten dat het zo is, maar nog niet precies waarom. Mogelijk heeft het iets te maken met de spermacellen van oudere mannen. Misschien zorgt natuurlijke selectie voor krachtigere stamcellen. We weten er nog onvoldoende van.’’

Schuilt in dit gegeven een biologische verklaring voor het feit dat jonge vrouwen zich vaak aangetrokken voelen tot oudere mannen? Huzen: ,,Dat is een interessante vraag. Het is denkbaar dat vrouwen daar instinctief rekening mee houden. Het zou de aantrekkingskracht van oudere mannen kunnen verklaren.’’

De studie maakt verder duidelijk dat er een verband is tussen ziekte, ouderdom en korte telomeren. Hoe korter, hoe ernstiger ziektes als kanker, Alzheimer en hart- en vaatziekten. ,,Onderzoek naar deze processen is een hype onder wetenschappers,’’ zegt Huzen. Wie een manier vindt om de telomeren op lengte te houden, vindt mogelijk een manier om ernstige ziekten te behandelen. ,,Maar dit onderzoek staat nog in de kinderschoenen.’’


Kinderen van oudere vaders leven langerDe Telegraaf - 10 30 mei 2008AMSTERDAM - Kinderen van oudere vaders leven langer. Dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zaterdag op basis van een onderzoek naar ...
Onderzoek: kind oudere vader leeft langerTrouw - 11 30 mei 2008(Novum) - Kinderen van oudere vaders leven langer. Dat schrijven onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen in een artikel in het ...
‘Kind oudere vader leeft langer’Volkskrant - 8 30 mei 2008AMSTERDAM - Kinderen van oudere vaders leven langer doordat hun chromosomen robuuster zijn dan in het geval van jongere vaders. ...
Kind oudere vader leeft langerRTL Nieuws - 30 mei 2008Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat de kinderen van oudere vaders langer telomeren hebben. Telomeren, de uiteinden van ...
Kind oudere vader leeft langerKnack - 30 mei 2008Dat kinderen van oudere vaders langer leven komt omdat mannen op hogere leeftijd door een nog onbegrepen mechanisme hun kind tijdens de verwekking een ...
Kinderen van oude vaders leven langerHartvannederland.nl - 30 mei 2008Kinderen die zijn verwekt door oudere vaders, boven de 40, hebben een langer leven voor zich dan kinderen van jongere mannen. ...
Kinderen van oude vaders leven langerBlog.nl - 30 mei 2008Mijn zoontje heeft mazzel ... Zijn pappie was de 40 allang gepasseerd toen hij werd verwekt. Doorgaans wordt er alleen maar negatief gedaan over 'vaders op ...
„Kinderen oudere vader leven langer”Reformatorisch Dagblad - 30 mei 2008AMSTERDAM - Kinderen van oudere vaders leven langer. Dat komt omdat vaders op hogere leeftijd door een nog onbegrepen mechanisme hun kind tijdens de ...
Lang leven met dank aan ‘die ouwe’Algemeen Dagblad - 30 mei 2008AMSTERDAM/GRONINGEN - Het streven naar eeuwige jeugd, of het vertragen van ouderdom, is zo oud als de mensheid. En al sinds het begin van de geneeskunde, ...