vrijdag, september 14, 2012

684. Nederlander voorstander (71%) verblijfsco-ouderschap na scheiding

Opinie-onderzoek ouderschap na scheiding
Persbericht Vader Kennis Centrum, 14 september 2012

Nederlander voorstander van verblijfsco-ouderschap na scheiding (71%): Vrouwen (76%) meer dan mannen (67%)

In verband met de Dag voor de Scheiding op vrijdag 14 september heeft het Vader Kennis Centrum door opinieonderzoeksbureau IPSOS Synovate bij haar verkiezingsonderzoek ("De Politieke Barometer") onder een representatieve steekproef Nederlanders, ook een aantal onderzoeksvragen laten meelopen naar de voorkeuren en meningen van het Nederlandse publiek over de huidige regeling(en) van het ouderschap na scheiding.

A. Hoofduitkomsten opinie-onderzoek IPSOS-Synovate i.o.v. Vader Kennis Centrum:

 • Ruim een tweederde meerderheid (zeven op de tien) van de Nederlanders vindt dat verblijfsco-ouderschap de beste oplossing is na een scheiding.
 • Bijna de helft (45%) van de Nederlanders vindt dat verblijfsco-ouderschap (gedeelde zorg en verblijf) na een scheiding ook al mogelijk moet zijn vanaf de geboorte.
 • Acht op de tien vinden dat scholen en instanties beide ouders na de scheiding op gelijke wijze moeten informeren en betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.
 • Iets meer dan de helft (53%) vindt dat de naleving van ouderschaps- en omgangsregelingen na een scheiding beter door de rechtbank en de politie gehandhaafd moeten worden.

B. Uitgesplitste uitkomsten naar (a)geslacht (man/vrouw), (b) regio, (c) leeftijd, (d) opleiding en (e) politieke voorkeur (VVD, PvdA, SP, PVV, D66 en CDA):
In het opinieonderzoek naar ouderschapsregelingen na scheiding zijn de resultaten daarnaast eveneens uitgesplitst naar geslacht (man/vrouw), regio, leeftijd, opleiding en politieke voorkeur. Daaruit komen nog een aantal highlights. Zo blijkt bijv. dat:
 • Nederlandse vrouwen hebben een significant sterkere voorkeur voor verblijfsco-ouderschap na scheiding dan mannen (Vrouwen: 76%; Mannen: 67%)
 • Vrouwen zijn daarbij significant meer dan mannen van mening dat verblijfsco-ouderschap na scheiding ook niet aan de leeftijd van de kinderen is gebonden en bij een scheiding ook al vanaf de geboorte van de kinderen kan beginnen. (Vrouwen: 52%; Mannen: 39%)
 • Middelbaar (74%) en hoger (75%) opgeleide Nederlanders vinden verblijfsco-ouderschap significant vaker de beste oplossing na een scheiding dan lager opgeleiden (64%).
 • De oudere generatie Nederlanders (50 plus: 76%) vindt verblijfsco-ouderschap significant vaker de beste oplossing na een scheiding dan de generatie 35 t/m 49 jarigen (66%).
 • Nederlanders met een PvdA- (79(%) en D66- (80%) voorkeur bij de landelijke verkiezingen vinden verblijfsco-ouderschap significant (nog) vaker de beste oplossing na een scheiding dan bijv. de Nederlanders met een CDA-(66%) of PVV- (69%) voorkeur.
 • Nederlanders met een PvdA-voorkeur vinden significant vaker (87%) dan Nederlanders met een SP-voorkeur (79%), dat scholen en instanties beide ouders op gelijke wijze moeten informeren en betrekken bij de ontwikkeling van hun kind na de scheiding.
 • En de oudere generatie Nederlanders (50-plus: 84%) vindt nog significant vaker dan de jongere generatie (t/m 34 jaar: 75%) dat scholen en instanties beide ouders na de scheiding op gelijke wijze zouden moeten informeren en betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

Zie verder ook de gedetailleerde tabellen en resultaten van het IPSOS Synovate opinie-onderzoek met de hoofdresultaten en de uitsplitsingen naar (a) geslacht (man/vrouw), (b) regio,(c) leeftijd, (d) opleiding en (e) politieke voorkeur (VVD, PVV, PvdA, SP, D66 en CDA).

Verantwoording
Het onderzoek is online uitgevoerd door IPSOS Synovate in opdracht van het Vader Kennis Centrum onder een representatieve steekproef van 1.243 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding en regio, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving.

Toelichting
Eenzelfde onderzoek heeft eerder ook in België plaats gevonden en werd gepubliceerd in de grootste Belgische franstalige krant Le Soir van 25 juni 2012:

Zie voor het originele Le Soir artikel over het Belgische onderzoek:
 • Divorce : la garde alternée a la cote (Le Soir Belge - DORZEE, HUGUES - Page 7 - Lundi 25 juin 2012)
 • Une majorité de Belges préconise la garde alternée (Le Soir Belge - Page 1 - Lundi 25 juin 2012)

Nederlandse vertaling van het Le Soir artikel:
 • Opinieonderzoek - Een meerderheid van 69,5% van de Belgen is voorstander van verblijfsco-ouderschap (Vader Kennis Centrum (VKC), maandag, 25 juni 2012)

En in samenwerking met de partnerorganisaties van het Vader Kennis Centrum binnen het Platform voor Europese Vaders (PEV) zullen deze opinieonderzoeken ook in andere Europese landen nog plaats gaan vinden.

In de gedetailleerde tabellen treft u verdere resultaten aan van het in opdracht van Vader Kennis Centrum door IPSOS Synovate uitgevoerde opinie-onderzoek met uitsplitsingen naar (a) geslacht (man/vrouw), (b) regio, (c) leeftijd, (d) opleiding en (e) politieke voorkeur (VVD, PVV, PvdA, SP, D66 en CDA).

Meer inlichtingen bij:

Vader Kennis Centrum (VKC)
Jacob Cabeliaustraat 17
3554VH Utrecht
Tel. 030.2383636
Mob. 06.24506249
Email: secretariaat@vaderkenniscentrum.nl
Urls: www.vaderkenniscentrum.nl
www.vaderdagtrofee.nl

Wat doet Vader Kennis Centrum
Het Vader Kennis Centrum uit Utrecht bevordert gelijkwaardig ouderschap, betrokken vaderschap en een meer vaderinclusief beleid bij overheden, instanties en werkgevers. Het centrum richt zich daarbij op de ontsluiting van informatie en kennis die eraan bijdraagt om de rol van beide ouders en genders bij de opvoeding van, de zorg voor en het onderwijs aan kinderen op waarde te schatten en met overheidsbeleid te ondersteunen op een wijze die aan inzet en betrokkenheid van beide ouders en genders voor kinderen recht doet.

Dit doet zij onder meer met de volgende activiteiten:
 • Het Vader Kennis Centrum organiseert een jaarlijks Vaderschapssymposium en de jaarlijkse uitreiking van de Vaderdagtrofee (m/v) voor vaderschapsinitiatieven i.s.m. de Universiteit van Amsterdam.
 • De stichting Vader Kennis Centrum heeft verder o.m. een advies- en hulptelefoon voor (gescheiden) ouders en vaders, beheert een aantal voorlichtingswebsites voor ouders en vaders, die dagelijks bekeken worden door gemiddeld 175 unieke lezers en verspreidt de email-nieuwsbrief "Gescheiden Ouders en Kinderen" met ruim 300 abonnees.

donderdag, september 13, 2012

Handleiding Aangifte Onttrekking Ouderlijk Gezag (art 279) bij niet nakomen omgang bij gezamenlijk gezag

Aangifte Onttrekking Ouderlijk Gezag (art 279) bij niet nakomen omgang bij gezamenlijk gezag


Handleiding aangifte doen bij niet nakomen omgangsregeling


Peter Tromp

Sinds 15 februari 2005 heeft een arrest van de Hoge Raad het mogelijk gemaakt om - bij het niet nakomen van de beschikte omgangsregeling in een situatie van gezamenlijk gezag - tegen de ouder die zich niet aan de omgangsregeling houdt bij politie en justitie aangifte te doen wegens "Onttrekking aan de ouderlijke macht" (Artikel 279 Sr.) als strafbaar feit.

Onderstaande praktijkhandleiding werd ingezonden door een vader met gezamenlijk gezag die zelf in de praktijk bij niet-nakoming van de omgangsregeling door zijn ex, tegen de moeder aangifte bij de politie deed. Zijn aangifte is opgenomen door de politie en nu in behandeling bij politie en justitie.

We roepen anderen die sinds 15 februari van dit jaar gebruik gemaakt hebben van deze mogelijkheid om aangifte te doen om hier op deze website rapport te doen van hun ervaringen met politie, justitie en rechtbanken in de afhandeling van hun aangifte. U kunt uw ervaringen direct op deze website publiceren door gebruik te maken van de commentaarmogelijkheid onderaan dit artikel.

Praktijkhandleiding "aangifte doen bij het niet nakomen van de omgangsregeling". Onttrekking aan de ouderlijke macht Artikel 279 Sr.

In de woonplaats van het adres waar u de omgang geweigerd wordt belt u de politie.
Deze constateert de weigering en zal op uw verzoek sommeren de omgangsregeling na te komen.
U noteert tijdstip en namen van de politieagenten.
Bij volhardende weigering gaat u naar het dichtstbijzijnde politiebureau om aangifte te doen van onttrekking aan de ouderlijke macht.

U neemt mee:

1. Uw identiteitsbewijs.

2. De uitspra(a)k(en) van de rechtbank omtrent uw omgangsregeling en de toekenning van gezamenlijk gezag.

3. De uitspraak van de Hoge Raad van 15 februari 2005. Zorg dat de print goed leesbaar is.

4. Onderstaand onttrekkingsartikel 279 uit het Wetboek van Strafrecht. (selecteren/knippen/plakken)
Artikel 279, Wetboek van Strafrecht.1. Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.
U zegt op het politiebureau dat u aangifte wil doen van onttrekking aan de ouderlijke macht.

Als de politie niet begrijpt wat u bedoeld laat u hen de uitspraak van de Hoge Raad zien en een printje van Art 279 van het Wetboek van Strafrecht.

Ongeldige redenen om de aangifte niet op te nemen kunnen zijn:

1. “Het betreft een CIVIELE zaak.”
Antwoord: “Voor de civiele zaak zal ik een kortgeding aanspannen en een dwangsom eisen. De strafrechterlijke kant van de zaak handelt u af.”

2. “Wij gaan niet aan kinderen trekken.”
Antwoord: “Dat doet u wel als u de aangifte niet opneemt. U trekt dan mee aan de kant waar het misdrijf begaan word.”

3. Vul zelf maar in, alles is mogelijk: “Wij houden niet van wijsneuzen.” Zelfs: “Uw ex wil het gewoon niet.”

Uw antwoord is bij weigering van de politie om de aangifte op te nemen altijd:
“Ik zal direct bij de Officier van Justitie aangifte doen (of aangifte laten doen door mijn advocaat).”

Zelf aangifte doen bij de Officier van Justitie: 
Als de politie weigert uw aangifte op te nemen kunt u dit zelf doen bij de Officier van Justitie in uw rechtsdistrict. Daar heeft u geen advocaat voor nodig.
Hier de lijst van de adressen van de OvJ: http://www.rijksoverheid.nl/adres/p/parketten-openbaar-ministerie.html
De aangifte doet u bij voorkeur per faxbericht, dit geeft een bewijs van ontvangst.

Via uw advocaat aangifte laten doen bij de Officier van Justitie: 
U belt uw advocaat en laat die direct bij de officier van Justitie bij de rechtbank horende bij de woonplaats waar u aangifte wil doen de aangifte doen.

De Officier van Justitie kan de politie dan opdracht geven de aangifte op te nemen. Informeer zelf bij de politie wanneer u welkom bent, nadat uw advocaat van de Officier van Justitie bericht heeft ontvangen dat u aangifte kunt gaan doen.

Buro Slachtofferhulp:
Vergeet niet om Buro Slachtofferhulp (Telefoon: 0900-0101 (lokaal tarief)) te informeren en hun hulp te vragen in deze moeilijke omstandigheden.

U kunt na het doen van de aangifte bij de politie navragen hoe de stand van zaken is via de Slachtofferinformatielijn. Het nummer staat op de aangifte vermeld.

Civiele stappen daarnaast (Kort Geding):
Naast de bovenbeschreven strafrechtelijke aangifte tegen het niet nakomen van de omgangsregeling door de verzorgende ouder, eist u daarnaast via een zgn. Kort Geding onmiddellijke nakoming van de omgangsregeling waarbij u niet vergeet handhavingsmiddelen (een dwangsom, gijzeling etc) te eisen op het nakomen van de omgangsregeling. Daarvoor gaat u naar een advocaat.
DAT is die civiele procedure waar wel eens naar verwezen word.