donderdag, februari 05, 2009

273. Handreiking voor de aangifte van onttrekking (Art. 279)

Handleiding van Vaderkenniscentrum voor aangifte “Onttrekking Ouderlijk Gezag (WvS, Art 279)” bij niet-nakoming omgangsregeling bij gezamenlijk gezag

4 opmerkingen:

mijngeheim zei

Het klinkt mooier dan dat het is.
Om aangifte te kunnen doen,moet je dus het gesamelijk gezag hebben over je kind(eren)
Mijn man heeft dat niet en mag dus GEEN aangifte doen.
Hij heeft het advies gehad om alsnog het gesamelijk gezag bij de rechter te verzoeken,maar daarvoor heb je toestemming en medewerking van de moeder nodig,en die geeft ze natuurlijk niet.
Wie weet er een oplossing?
Mijn man staat nu dus gewoon met machteloosheid toe te kijken hoe zijn ex de omgang frustreerd,ondanks dat zijn dochter al 3 jaar onder toezicht is gesteld van Bureau jeugdzorg en de moeder al 2 schriftelijke aanwijzingen heeft ontvangen.
AUB...Help ons!!!!!!!!!

Vaderkenniscentrum VKC zei

Beste Mijn Geheim,

Dat is inderdaad het probleem als er geen gezamenlijk gezag is, je bent dan aangewezen op de jeugdzorg, kinderbescherming, advocaten en familierechters uit het ineffectieve en kind- en vadervijandige civiele familierecht.

Ik adviseer jullie allereerst om je te abonneren op de email-nieuwsbrief van het Vaderkenniscentrum en je vraag daar ook aan andere ouders voor te leggen.
Zie daarvoor: http://groups.google.nl/group/Gescheiden-Ouders-en-Kinderen

Je schrijft verder dat het dochtertje van je man al 3 jaar zonder resultaat onder toezicht van de jeugdzorg staat, vermoedelijk om de omgang met vader tot stand te brengen omdat dat in het belang van de dochter is. In het jeugdzorgjargon heet dat een zgn. "Omgangs-OTS".

Ik hoor daarover echter niets anders dan dat de jeugdzorg niets doet.

Er wordt vooral veel begripvol gekletst en koffie gedronken met de onwillige moeder en de kinderen worden naar deze en gene hulpverlener op rapport en therapie gestuurd. Maar er gebeurt verder niets. Men ziet bij de jeugdzorg de Omgangs-OTS vooral als bezigheidstherapie en inkomstenbron.

En als er al schriftelijke aanwijzingen aan moeder gegeven worden (schriftelijke aanwijzingen aan de ouder en zorg- en gezagsadviezen aan de rechter vormen het beschikbare handhavings- en werkinstrumentarium van de jeugdzorg bij een OTS), dan wordt daar bij een Omgangs-OTS door de jeugdzorg nooit de normale consequentie aan verbonden van de advisering aan de rechter van verdergaande gezags- en zorgmaatregelen, zoals de door de wet geboden mogelijkheid van contraire zorg- of gezagswijziginging naar vader (BW Boek 1, Titel 14, Afd. 2, Art. 251a lid 1 en lid 2: Gezagswijziging).

===========================
BW. Boek 1, Titel 14 (Het gezag over minderjarige kinderen), Afdeling 2 (Ouderlijk Gezag), Artikel 251a: Gezagswijziging

Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel14/Afdeling2/1/Artikel251a

1. De rechter kan na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed op verzoek van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag over een kind aan één ouder toekomt indien:
a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of
b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

2. De beslissing op grond van het eerste lid wordt gegeven bij de beschikking houdende scheiding van tafel en bed, echtscheiding dan wel ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed of bij latere beschikking.

3. Indien een beslissing op grond van het eerste lid niet alle kinderen der echtgenoten betrof, vult de rechtbank haar aan op verzoek van een van de ouders, van de raad voor de kinderbescherming of ambtshalve.

4. De rechter kan, indien hem blijkt dat de minderjarige van twaalf jaar of ouder hierop prijs stelt, ambtshalve een beslissing geven op de voet van het eerste lid. Hetzelfde geldt indien de minderjarige de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, maar in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

Vaderkenniscentrum VKC zei

Meer over de betonnen woestenij van de Nederlandse jeugdzorg en kinderbescherming

Tsja, de jeugdzorg en de kinderbescherming. U kent ze wel. Dat zijn die kolossale ontoegankelijke vijandig uitziende blokken beton achter gesloten hekwerken en portiersloges, die inmiddels in elke grotere Nederlandse regiogemeente net buiten het centrum zijn terug te vinden. Achter de ouder- en kindvijandige hekwerken en portiersloges houden personeel en (overdadig aanwezig en duurbetaald) management in de jeugdzorg zich vooral en het liefst bezig met klagen over wachtlijsten, “caseloads” die te zwaar zijn en dat er weer meer geld bij moet.

De jeugdzorg is een autonome met de rug naar de samenleving toestaande sector waarin geen enkel toezicht, bijsturing, controle en zelfreiniging op de effectiviteit en werkwijze plaats vindt. De jeugdzorg valt bestuurlijk weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de provincies maar die oefenen geen enkele controle en sturing op de effectiviteit en werkwijze van de jeugdzorg uit.

Dat komt vooral omdat er bij de jeugdzorg geen checks en balances op hun plaats zijn:
- Klagende en protesterende ouders worden door de jeugdzorginstellingen onmiddelijk geïntimideerd en direct bedreigd met verder verlies van contact met hun kinderen. Bedreigingen die in de praktijk ook door de almachtige jeugdzorginstellingen ongestraft tot uitvoering gebracht kunnen worden.
- De jeugdzorginspectie oefent geen enkele hands-on controle en toezicht uit, maar beperkt zich vooral tot controle op afstand van door de jeugdzorginstellingen zelf aangeleverd papierwerk. Voor zover er toch direct toezicht en controle plaats vindt is dat hoofdzakelijk na familiedrama's als het kalf al verdronken is.
- Zelfs de onafhankelijke klachtencommissies zijn onder druk van de jeugdzorg in de Wet op de Jeugdzorg afgeschaft en ouders kunnen alleen klagen bij regionale met de jeugdzorginstellingen zelf colporterende klachtencommissies gevuld met de instellingen welgevallige leden.
- Een enkele uitzondering daargelaten vaart de rechterlijke macht blind op de papieren rapportages van de jeugdzorg en neemt blindelings de adviezen van de jeugdzorg zonder waarheidsvinding en eigen weging over.

Kortom geen enkel toezicht, geen enkele controle, geen enkel zelfreinigend vermogen. De Nederlandse jeugdzorg en kinderbescherming in een nutshell. Zolang dat zo blijft blijven Jeugdzorg en Kinderbescherming een bodemloze put.

st. zei

Staat u met jeugdzorg op voet van oorlog?
Weet u wel wat u kind nodig hebt, maar de hulpverlening luistert niet?
Hebt u een gezinsvoogd(es) die liever zijn/haar eigen plan trekt en u als ouder(s) op een zij spoor zet?
Krijgt u geen inzage in het dossier van uw kind?

Dan is er stichting de kring noord!
Wij ondersteunen u in uw dealings met de jeugdhulp verlening in uw situatie.
Wij ondersteunen, adviseren en begeleiden u en uw gezin in uw strijd met BJZ, WSG en alle andere jeugdhulp instanties.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

www.dekringnoord.nl

Een reactie posten